Verslag

Terugkoppeling: Veiligheid

Auteur: Eric Wiersma

Hoewel de jeugdcriminaliteit in Amsterdam als geheel dalende is – in lijn met de landelijke trend -, met uitzondering van de stadsdelen Zuidoost en Nieuw West, maken de deelnemers zich zorgen over de hardnekkigheid en persistentie van bepaalde vormen van jeugdcriminaliteit, met name onder de Marokkaanse Amsterdamse jongeren. Het beeld dat geschetst werd door Hans Werdmölder betreffende de Marokkaanse Amsterdamse jongeren werd in die zin herkend. Deelnemers hadden daarnaast het idee dat bepaalde groepen jongeren op steeds jongere leeftijd betrokken raken bij jeugdcriminaliteit.

Wel was niet iedereen het eens met de culturele verklaringen die Hans Werdmölder geeft voor het delinquente gedrag van Marokkaanse Amsterdamse Jongeren, onder verwijzing naar het werk van criminoloog Jan Dirk de Jong, die stelt dat culturele stereotypering bijdraagt aan de groepsdynamische verwarringen, versterkingen en versnellingen die optreden in de groepen van ‘Marokkaanse’ jongens, en die uitmonden in verhevigingen in delinquent groepsgedrag. Het bevestigt ‘Marokkaanse’ straatjongens in hun ‘anders’ zijn. Dit voedt de processen waardoor bij hen sprake is van sterke groepsdruk, waardoor gedragsafstemming sneller leidt to onbedoelde en onvoorziene gevolgen, waardoor zij elkaar zo sterk steunen en vijandig reageren in contacten met buitenstaanders in hun omgeving, en waardoor zij collectief de externe druk op hun zelfbeeld proberen te verlichten op een manier die uitmondt in secundaire deviantie (In: Kapot Moeilijk: een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens, Jan Dirk de Jong, uitgeverij Aksant, 2007, pp. 227 – 231.)

 Ook werd gesteld dat er nog steeds onvoldoende wordt samengewerkt tussen de vele organisaties die zich met jeugd en jeugdzorg bezighouden in de stad, de recente decentralisatie (alle jeugdtaken naar de gemeente) heeft daar nog onvoldoende verandering in gebracht, zo werd ook vanuit de gemeentelijke vertegenwoordigers erkend.

Als werkgroep hadden we niet de pretentie om de oplossing voor de jeugdcriminaliteit te presenteren, dat zou niet reëel zijn. Wel zijn een aantal benaderingen de revue gepasseerd die volgens de deelnemers de kans op een effectieve aanpak vergroten:

  • Jongeren confronteren met hun gedrag en aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes, vanuit een betrokken houding, of zoals een jongerenwerker aangaf: “Je moet ze proberen te begrijpen – verondersteld een positieve benadering (luisteren!) – alvorens ze aan te spreken op hun gedrag”. Hans Kaldenbach spreekt in dit verband over de judo-aanpak: contacthoudend reageren op overlastgevend gedrag van jongeren (het gedrag afwijzen maar niet de persoon) in plaats van de karate-aanpak (contactafhoudend reageren). De kans op gedragsverandering is bij de eerste aanpak veel groter. Dit is van groot belang, ook in het licht van de opmerking van Fattima Fattouchi, manager Jeugd Informatie Punt (JIP) Amsterdam Noord, die aangaf dat veel Marokkaanse Amsterdamse jongeren zich boos en gefrustreerd voelen en bij voorbaat denken dat ze toch geen kans maken op werk, omdat ze een Marokaanse culturele achtergrond hebben;
  • Meer onderlinge samenwerking tussen professionals in het jeugddomein, en meer verbindingen leggen tussen systeemwereld (professionals) en leefwereld van de jongere;
  • Focus op ouders: ondersteunen ouders om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen;
  • Indachtig de oproep van Bart Drenth, voorzitter MKB Amsterdam, om werk te maken van discriminatie van Marokkaanse Amsterdamse Jongeren op de arbeidsmarkt, of bij het verkrijgen van stage-plekken;
  • Meer duidelijk geven aan zowel jongeren als professionals over de regeling Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het blijkt in de praktijk dat jongeren deze vaak niet aanvragen uit angst om deze niet te krijgen wegens.